Odey Asset Management LLP

Profil

Kontakt

Upper Grosvenor Street 12
W1K 2ND London
GB

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

Geschäftsführer

Tim Pearey (Partner, Managing Director)

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Ireland LLP, Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Fonds von Odey Asset Management LLP

FondsartAnzahl
Aktienfonds1
Dachfonds2