Moventum Asset Management S.A.

Profil

Kontakt

rue Eugène Ruppert 12
L-2453 Luxembourg
LU
+ 352 26154 300

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Geschäftsführer

Carsten Gerlinger (Managing Director)
Wlodzimierz Ksiazak (Managing Director)

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Fonds von Moventum Asset Management S.A.

FondsartAnzahl
Dachfonds15