Noramco Asset Management S.A.

Profil

Kontakt

rue Thomas Edison 4
L-1445 Strassen
LU
(0 03 52) 727 444-30

Geschäftsführer

Roger Becker
Paul Becker

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Zahlstelle Deutschland

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Verwaltungsrat

Nikolaus Rummler (Vorsitzender)
Roger Becker
Paul Becker

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Fonds von Noramco Asset Management S.A.

FondsartAnzahl
Aktienfonds2