Nordea Investment Funds S.A.

Profil

Kontakt

rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg
LU
+352 - 4339 - 48

Wirtschaftsprüfer

Deloitte & Touche

Zahlstelle Deutschland

Nordea Bank Finland Plc, Grüneburgweg 119, D-60323 Frankfurt

Geschäftsführer

Christophe Gironde

Verwaltungsrat

Alex Schmitt
Jhon Mortensen
Klas Holmberg
Niels Thygesen
Peter Hofmann

Depotbank

Nordea Bank S.A., 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg,

Verwaltungsgesellschaft

Nordea Investment Funds S.A., 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg

Aufsichtsrat

Commission de Surveillance du Secteur Financier 110 route d?Arlon L-2991, Luxemburg (Aufsichtsbehörde)

Fonds von Nordea Investment Funds S.A.

FondsartAnzahl
Aktienfonds209
Alternative Investments22
Branchenfonds17
Geldmarktfonds8
Gemischte Fonds26
Rentenfonds279