AktiePharma

Takeda Pharmaceutical Chart

32,145 USD
-0,439 USD-1,35 %

Chartanalyse Takeda Pharmaceutical

    Zeitraum:
    bis